27.4.2013

Jak to funguje

Na co použít Strážce katastru
Proč je Strážce katastru zajištěný hlídač katastru
Co Strážce katastru umí
Které údaje Strážce katastru sleduje
Co se děje když Strážce katastru nalezne změnu zápisu v katastru
Jak začít Strážce katastru používatNa co použít Strážce katastru

Strážce katastru:
 • sleduje zápisy v katastru nemovitostí
 • v případě jejich změny Vás okamžitě upozorní
 • poskytuje informační a zprostředkuje geodetické služby týkající se nemovitostí a katastru nemovitostí

Vlastníte-li nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí, můžete kdykoliv ověřit základní informace o ni – že jste skutečně zapsán/a jako vlastník, že neexistuje žádné omezení, o kterém nevíte – jako třeba zástavní právo, věcné břemeno, předkupní právo – že je u nemovitosti zapsána Vaše správná adresa, že u nemovitosti neběží žádné řízení, třeba o změně vlastníka či zápisu zástavního práva apod. (zkráceně říkejme těmto informacím stav). Není ovšem praktické nahlížet stále do katastru a ověřovat tyto informace.

interval kontroly

Z tohoto důvodu je tady Strážce katastru. Jeho činnost je velmi jednoduchá: kontroluje stav nemovitosti za Vás, a to tak často, jak sami určíte. V zadanou dobu (resp. vždy po uplynutí zadaného intervalu) zjistí stav nemovitosti a takto pořízené informace uloží bezpečně u sebe. Současně zkontroluje, zda se aktuální stav neliší od Vámi předem určeného stavu, který jste označil/a za správný. Pokud se stavy liší a došlo tedy k jakékoliv změně (např. se započalo řízení o zápisu zástavního práva apod.), okamžitě Vám o tom podá informaci.

Proč je Strážce katastru zajištěný hlídač katastru

Činnost Strážce katastru je zajištěná, protože nahlíží přímo do výpisů z katastru nemovitostí České republiky. Při své činnosti přitom postupuje v souladu s podmínkami nahlížení do katastru nemovitostí stanovenými Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (úřadem, který vede katastr nemovitostí České republiky).

Na rozdíl od datových úložišť Strážce katastru nedovoluje jím získané zápisy dodatečně jakkoliv měnit. Součástí zjištěného stavu je totiž mj. automaticky přiřazené časové razítko a úplné informace o nemovitosti vč. jejích souřadnic umožňující její bezpečnou identifikaci. Tyto časové, polohové a identifikační údaje nelze žádným způsobem obejít či zpochybnit.

Díky Strážci katastru získáte identifikační údaje, které nelze zpochybnit. Systém nenahrazuje státní orgány ani jejich činnost. Narozdíl od nich však poskytuje flexibilitu a prostor pro Vás rychle reagovat na jakýkoliv nevítaný zápis týkající se Vaší nemovitosti.

Co Strážce katastru umí

 • automaticky kontrolovat stav zápisu v katastru nemovitostí u konkrétního pozemku či domu
 • kontrolovat průběh a dokončení nemovitostní transakce (např. prodej bytu)
 • sloužit jako podklad pro jednání účastníků nemovitostní transakce (strany se mohou dohodnout, že uvolnění peněz za zřízení břemene nastane po zobrazení břemene v evidenci Strážce katastru)
 • sloužit jako důkaz pro soudní řízení (o tom, že např. do určitého okamžiku byla nemovitost ve vlastnictví oprávněného vlastníka a následně v určitém okamžiku podal podvodník žádost o změnu zápisu vlastnictví na něj)
 • umožňuje jednat rychleji a flexibilněji v porovnání s komplikacemi při jednání s orgány státní správy (ověřený výpis z katastru získáte zpravidla jen u notáře či na poště, vždy jen v jejich úředních hodinách, Strážce katastru Vám poskytne výpis kdykoliv a kdekoliv, kde máte přístup k internetu)

Strážce katastru je vhodný např. i pro sledování stavů nemovitostí ve vlastnictví obce a podobně.

Které údaje Strážce katastru sleduje

Strážce katastru Vás upozorní na změnu jakéhokoliv údaje o nemovitosti, kterou si přejete sledovat:

 • parcelní číslo – u pozemků
 • výměra – u pozemků
 • druh pozemku – u pozemků
 • označení stavby na parcele – u pozemků
 • hodnota bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) – u pozemků
 • označení stavby – u staveb
 • označení stavebního objektu – u staveb
 • název ulice – u staveb
 • adresní místo (jde o plnou adresu stavby) – u staveb
 • označení parcely, na níž je stavba umístěna – u staveb
 • způsob využití – u pozemků a staveb
 • typ stavby – u staveb
 • označení jednotky v budově – u jednotek, resp. budov rozdělených na jednotky
 • číslo jednotky – u jednotek
 • označení budovy, v níž je jednotka umístěna – u jednotek
 • typ jednotky – u jednotek
 • podíl jednotky na společných částech domu – u jednotek
 • doba platnosti práva stavby – u práv stavby
 • pozemky, ke kterým se vztahuje právo stavby – u práv stavby
 • účel práva stavby – u práv stavby a pozemků s právem stavby
 • obec – u staveb a pozemků
 • část obce – u staveb
 • katastrální území – u pozemků, staveb a jednotek
 • číslo listu vlastnictví (LV) – u pozemků, staveb a jednotek
 • vlastník (či vlastníci) – u pozemků, staveb a jednotek – včetně společného jmění manželů (SJM)
 • právo hospodaření s majetkem státu a svěřená správa obce nebo kraje
 • způsob ochrany – u pozemků a staveb
 • omezení vlastnického práva – např. zástavní právo (jak smluvní, tak třeba exekutorské), věcné břemeno, nařízení exekuce, prohlášení konkursu, rozhodnutí o úpadku apod. – u pozemků, staveb a jednotek
 • jiné zápisy – u pozemků, staveb a jednotek
 • plomba – označení probíhajícího řízení, které se týká dané nemovitosti – u pozemků, staveb a jednotek

U všech nemovitostí Strážce katastru samozřejmě vysleduje jakékoliv probíhající řízení (ať už o změně vlastníka, tak i všechna ostatní řízení – např. o zástavě nemovitosti, věcném břemenu apod.). Strážce katastru upozorní již na založení řízení o změně – tedy na tzv. plombu u nemovitosti.

Z výše uvedených údajů jsou zpravidla nejdůležitějšími údaji, jejichž změně by měl každý vlastník nemovitosti věnovat velkou pozornost, údaje o aktuálním vlastníkovi či vlastnících nemovitosti, o omezeních vlastnického práva a především o plombě. Plomba ukazuje na probíhající řízení před katastrálním úřadem, na jehož základě dochází ke změně údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Po dokončení uvedeného řízení (které trvá zpravidla několik týdnů) dojde ke změně některých údajů o nemovitosti zapsaných v katastru nemovitostí (např. ke změně vlastníka). Dojde-li u nemovitosti k zápisu plomby, o níž vlastník nemovitosti nic neví a jejíž zápis nijak neinicioval, musí reagovat co nejrychleji, aby např. v důsledku podvodného jednání nepřišel o svou nemovitost.

Co se děje když Strážce katastru nalezne změnu zápisu v katastru

Informace o změně zápisu v katastru je okamžitě zaslána emailem na Vaši e-mailovou adresu a mobilní telefon formou SMS zprávy.

Nalezenou změnu v katastru zobrazí Strážce katastru v přehledné tabulce s barevným zvýrazněním údajů, které se změnily:

zvýraznění změn

V případě omezení vlastnického práva může změna vypadat třeba takto:

zvýraznění změn u omezení

V případě nalezení změny Vám Strážce katastru nabíne pomoc s jejím řešením. Strážce katastru je tedy nejen hlídacím psem katastru, ale poskytuje také první pomoc při problémech s katastrem.

Jak začít Strážce katastru používat

Strážce katastru si můžete zdarma prohlédnout. Stačí se zaregistrovat.

Pokud se rozhodnete Strážce katastru využívat, platíte jen za kontroly katastru pořizované Strážcem katastru. Neplatíte žádný poplatek za využívání webové aplikace, za uložení záznamů ani za jejich pozdější zpřístupnění či export.

Do Strážce katastru můžete nahlédnout prostřednictvím internetu, a to nejen pomocí stolního počítače nebo notebooku ale i přes mobilní telefon či jiné zařízení vybavené internetovým prohlížečem.Máte dotaz?

Můžete si pročíst časté dotazy nebo nás kontaktovat.